Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing van onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden worden als aanvaard beschouwd door de terugzending van onze bestelbon en de goedkeuring van hiervan. Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op die van onze partners of leveranciers. In geval van onverenigbaarheid zijn de voorwaarden van ons bedrijf van toepassing op het contract. Indien de voorwaarden van een van onze zakelijke relaties een gelijkaardige bepaling voorzien, dan wordt deze als onbestaande beschouwd zodanig dat onze eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op onze rechtsbetrekkingen. In ieder geval wordt beschouwd dat het contract tot stand is gekomen op de zetel van ons bedrijf door de uitwisseling van inkomende of uitgaande brieven. Om conflicten te voorkomen en de aandacht van de medecontractant van ons bedrijf te trekken, wordt de onderhavige bepaling zowel op de eerste bladzijde van het contract of van de offerte als in het eerste artikel van onze voorwaarden op de keerzijde van het door ons bedrijf gebruikte document vermeld.

Artikel 2. Aanbiedingen en bevestigingen

Onze offertes worden opgemaakt zonder verbintenis. Ze zullen slechts van kracht worden door onze formele goedkeuring per fax of per e-mail met elektronische handtekening. Bestelbonnen die worden teruggestuurd door de klanten worden beschouwd als goedgekeurd zonder voorbehoud en verbinden de klant. De prijzen zijn indicatief en kunnen worden herzien naargelang de prijswijzigingen bij onze leveranciers.

Artikel 3. Taksen en belastingen

Alle taksen, van welke aard dan ook, die de materialen of het transport belasten, met inbegrip van de taksen die van kracht zouden worden in de periode tussen de totstandkoming en de uitvoering van het contract, zijn ten laste van de klant.

Artikel 4. Levering en risico's

 1. Onze producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan, behoudens schriftelijke toestemming van onze onderneming.
 2. De goederen reizen altijd op risico van de klant, zelfs wanneer de levering gratis is.
 3. De klant dient altijd op de leveringsdatum de nodige mankracht en materieel te leveren om zonder risico’s en zonder overdreven oponthoud te kunnen lossen.
 4. Als de klant dit niet doet, dan zal ons bedrijf het recht hebben om de bijkomende kosten voor de levering en het lossen te factureren.
 5. Ons bedrijf of zijn onderaannemers zullen niet verantwoordelijk zijn voor schade veroorzaakt aan goederen van de klant of aan derden die onder het toezicht van de klant staan. Onze aansprakelijkheid kan enkel worden ingeroepen in het kader van het voorgaande indien men de zware fout of de kwade trouw van ons bedrijf bewijst.
 6. Bij een levering franco op vrachtwagen, franco werf of franco depot moet de klant een normale en veilige toegang verschaffen. Ons bedrijf heeft het recht om de levering te weigeren indien de plaats niet veilig toegankelijk is. Indien dat niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om in de buurt van de voorziene plaats te leveren, op een nabije plaats die de veiligheid van onze voertuigen en het personeel waarborgt. In dat geval zal de klant geen enkel bezwaar kunnen maken en zullen de goederen voor zijn risico zijn op de plaats waar ze zijn neergezet.
 7. Geleverde goederen worden niet teruggenomen; indien dat ooit het geval is met een commercieel doel en zonder erkenning zullen de goederen worden teruggenomen voor 80% van de gefactureerde prijzen, het verschil van 20% zal onherroepelijk dienen om onze administratieve, beheer- en expeditiekosten te dekken.

Artikel 5. Verpakkingen

De verpakkingen die afzonderlijk worden gefactureerd aan de klant moeten franco in goede staat en binnen een maximumtermijn van 30 dagen worden teruggezonden om terugbetaald te kunnen worden.

De verpakkingen die in slechte staat worden teruggezonden, zullen voor risico van de klant door ons bedrijf worden bewaard gedurende 15 dagen alvorens te worden vernietigd.

Artikel 6. Goedkeuring en klachten - Stalen

 1. Geen enkele klacht zal worden aanvaard indien hij niet duidelijk wordt geformuleerd door de klant per aangetekende brief of fax die binnen 3 dagen nadat de levering door de klant wordt verzonden naar ons bedrijf.
 2. Het bovenstaande punt is niet van toepassing in geval van een verborgen gebrek dat zodra het optreedt binnen een termijn van 8 dagen moet worden aangezegd om ontvankelijk te zijn en op tegenspraak te worden vastgesteld.
 3. De geleverde goederen die het voorwerp zijn van een klacht moeten intact en onverwijld worden opgeslagen door de klant zodat ze niet beschadigd raken en blijven zoals ze waren bij het lossen. Deze maatregel is noodzakelijk om ons bedrijf in staat te stellen om de nuttige vaststellingen te doen om na te gaan of de klacht van de klant geldig is en wordt aanvaard.     
 4. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zullen de verplichtingen van ons bedrijf beperkt blijven tot het vervangen van het als gebrekkig erkende goed, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding (transport, diverse administratieve kosten …).
 5. Behoudens in geval van verborgen gebreken vormen de aanwending van de materialen en de ingebruikneming de officiële goedkeuring ervan en is het vervolgens niet meer mogelijk om de geringste klacht te formuleren.
 6. De door ons bedrijf verkochte producten moeten zijn betaald op de voorziene vervaldagen, zelfs indien er een klacht is geformuleerd door de klant.
 7. De controle van de verkochte producten zal gebeuren bij de levering, met de chauffeur of de transporteur. De hoeveelheden en opmerkingen op de bestelbon, de vrachtbrief of de CMR binden de partijen en dus de klant, die geen klachten meer zal kunnen indienen na de ondertekening van de bovenstaande documenten.
 8. Indien de kwaliteit van de materialen wordt betwist, zal onze verantwoordelijkheid, indien deze wordt aanvaard, enkel de waarde van het goed betreffen, zonder andere kosten en/of zonder tussenkomst van de fabrikant of de leverancier van ons bedrijf.
 9. De stalen kunnen enkel een gemiddeld model weergeven dat het afgewerkte product benadert, waarvan ze geen getrouwe weergave zijn of bijvoorbeeld niet de perfecte kleurnuance hebben. Omwille van de aard van het materiaal of de complexiteit van de nuances in bepaalde domeinen, zoals dat van de kleuren, dient de klant redelijke afwijkingen in de kwaliteit, de tint, de kleur, de dikte, de afmetingen, de rechtheid of de kalibratie van de geleverde producten te aanvaarden.

Ons bedrijf zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een esthetisch gebrek, althans gering, van de materialen na hun aanwending, zelfs indien ze deel uitmaken van één enkele bestelling.

Artikel 7. Leveringstermijnen   

 1. De leveringstermijnen worden ter informatie gegeven en binden ons niet, tenzij anders vermeld door onze diensten op de definitieve bestelbon.
 2. De leveringstermijnen gaan slechts in wanneer het akkoord over een bestelling definitief en volledig is.
 3. Zelfs indien er een termijn is voorzien, is ons bedrijf niet verantwoordelijk voor een overschrijding van de termijn indien deze te wijten is aan een geval van overmacht. Deze notie wordt opgevat als een situatie die zich aandient aan een persoon die normaliter voorzichtig en redelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een natuurramp, een rel, een staking, een diefstal, een ongeval op de weg die de bezorger neemt, moeilijke weersomstandigheden, zonder exemplarisch te zijn.
 4. Hetzelfde geldt voor de levering van producten die afhankelijk zijn van de termijnen voor onze leveranciers, die hetzelfde soort ongemakken kunnen ondervinden.
 5. Als er zich een geval van overmacht voordoet voor de levering of voor de andere verplichtingen die kunnen wegen op ons bedrijf, dan zullen onze verplichtingen en meer bepaald de leveringstermijn niet alleen aangepast worden met een redelijke termijn, maar ook naargelang de moeilijkheden die inherent zijn aan het geval dat zich voordoet (nieuwe tarieven berekenen, transportmiddelen voorzien, administratieve stappen …).

Artikel 8. Betalingen

 1. Behoudens specifieke vermeldingen daaromtrent zijn onze facturen contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. De vertegenwoordigers van de klant zijn niet gemachtigd om betalingen uit te voeren voor de klant. De facturen zijn dus betaalbaar en niet haalbaar, de betalingsverplichting door de klant wordt dus uitgevoerd aan de zetel van ons bedrijf via zijn bankrekeningnummer. 
 2. Elke betalingsachterstand voor een factuur, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag veroorzaakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting tot betaling van een conventionele interest van 12 % per jaar. De klant zal ook van rechtswege zonder ingebrekestelling een conventionele boete krijgen van 15 % van het bedrag dat op de vervaldatum op de onbetaalde factuur staat met een minimum van 50 EUR. De goedkeuring van een termijn door ons bedrijf brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en de verplichtingen ontstaan uit het eerste contract blijven gelden, waaronder de bestaande algemene voorwaarden. De kosten van protest of dergelijke zullen in ieder geval ten laste van de klant zijn. De niet-handeldrijvende klant geniet dezelfde rechten.
 3. Wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, veroorzaakt ook de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere schulden van de klant die niet afgelost zijn, met inbegrip van niet-vervallen wissels. Betalingsfaciliteiten die door ons bedrijf toegestaan zouden zijn, worden ook herroepen.
 4. De natuurlijke personen die zich bij ons hebben aangediend om het contract af te sluiten in naam en voor rekening van een ander, met name een bedrijf, worden persoonlijk gebonden aan de uit het contract voortvloeiende verplichtingen indien blijkt dat deze personen niet de volmacht hebben om een ander of de rechtspersoon te verbinden. Deze personen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden.
 5. Indien de klant vraagt om de factuur voor de offerte naar een derde te sturen, blijft de klant hoofdelijk gebonden aan de betaling van de factuur.
 6. Indien de klant andere lopende contracten heeft met ons bedrijf, zullen deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling of gerechtelijke procedure worden ontbonden. Ons bedrijf zal derhalve zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomsten kunnen opschorten.
 7. Indien de klant bij een concurrent gebruikmaakt van door ons verstrekte gegevens, zal hij de oorspronkelijk door onze onderneming voorgestelde prijs moeten betalen, onverminderd de mogelijkheid voor onze onderneming om een schadevergoeding te eisen voor toe-eigening van het werk of het intellectuele werk van een ander.

Artikel 9. Ontbinding

In geval van een substantiële wijziging van de situatie van een partij van het contract kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. Worden meer bepaald als wijzigingen beschouwd: overlijden, faillissement, ondercuratelestelling of invereffeningstelling.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De klant zal recht hebben op een schadevergoeding van ons bedrijf indien er een fout van ons bedrijf jegens hem wordt bewezen, ongeacht het contract dat met de klant is gesloten.

Om de verplichtingen van eenieder te bepalen, vestigt het bedrijf de aandacht van de klant op het feit dat deze laatste, voorafgaandelijk aan elke aanwending, kennis moet nemen van de technische specificaties van het product volgens de technische voorschriften van de fabrikant.

De klant wordt verondersteld de specificaties te hebben ontvangen. Als dit tegen alle waarschijnlijkheid in niet het geval is, moet hij ze per fax of post aanvragen om ons later verantwoordelijk te kunnen stellen bij problemen. Gezien het aantal verkochte producten en het grote aantal klanten is het zeer belangrijk deze bepaling na te leven. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen indien de klant de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant niet naleeft.

De waarborg, en de duur ervan, voor de producten is degene die ons wordt opgelegd door de fabrikanten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Ons bedrijf behoudt zich de eigendom voor van de verkochte goederen tot de volledige betaling ervan en de risico’s zijn ten laste van de klant zolang de volledige betaling, inclusief interesten en kosten, niet heeft plaatsgevonden.

Indien wij een niet-betaald product terugnemen, kunnen wij de voorschotten houden bij wijze van administratieve en vorderingskosten.

De onderhavige bepaling geldt zowel voor de relaties tussen beroepsmensen als voor de consumenten.

De klant mag de goederen niet doorverkopen zolang de volledige betaling aan ons niet heeft plaatsgehad.

De klant verbindt zich ertoe om ons bedrijf op de hoogte te brengen van elke vervolging waarvan hij het voorwerp zou zij, met name van beslag.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten die worden gesloten door ons bedrijf en regelt meer bepaald de onderhavige contractuele bepalingen.

De Franse versie heeft voorrang op alle andere versies in een andere taal.

Het contract wordt beschouwd als afgesloten op onze zetel en de taal van de overeenkomst en van eventuele incidenten is het Frans.

Bij geschillen, in ieder geval en aangezien de overeenkomst is ontstaan uit onze onderneming zal de rechter van onze maatschappelijke zetel bevoegd zijn.

Er wordt bovendien duidelijk afgesproken dat de verplichtingen van de klant die voortvloeien uit het onderhavige contract moeten worden uitgevoerd op de zetel of op de maatschappelijke zetel van ons bedrijf.

De rechtbank of de vrederechter van de maatschappelijke zetel van Gobert Matériaux in MONS, lid van de Groupe Gobert, is in ieder geval als enige bevoegd.